Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym

Przedmiotem inwestycji było kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego."

- "Celem było powstanie centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych przy ulicy Kościuszki 55w Prudniku wraz z częścią pomieszczeń piwnicznych budynku, spełniającego w całości funkcję edukacyjną, użytkową i rekreacyjno – wypoczynkową dla m. in. grup szkolnych, wyjazdów kolonijnych, grup turystycznych, a także seniorów aktywnie spędzających czas – wyjaśnia Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki. - Docelowo jest to miejsce odwiedzane przez całe rodziny dodaje."

Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki

Projekt zakładał powstanie centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie powiatu prudnickiego w oparciu o zagrożone wyginięciem pszczoły i rośliny miododajne. Wykorzystane zostały zaniedbane dotąd pomieszczenia obiektu Zespołu Szkół Rolniczych, w których powstały: laboratorium, pomieszczenie do pozyskiwania miodu, szatnia dla młodych pszczelarzy oraz sala symulacji edukacyjnej. Przyległy do niej park został uporządkowany poprzez wycinkę drzew i krzewów oraz poddany pielęgnacji. Powstały alejki – ścieżki o nawierzchni żwirowo – gliniastej wchłaniające wodę z opadów. Dwa piękne dęby zostały zarejestrowane do Rejestru Pomników Przyrody. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów miododajnych oraz stworzono łąki kwietne w celu dostarczania pożywienia pszczołom. Powstała ścieżka ekologiczna wyposażona w tablice informacyjne, urządzenia edukacyjne oraz mała pasieka a cały teren jest monitorowany nie tylko dla zachowania bezpieczeństwa ale także dla celów edukacyjnych.

Powyższa inwestycja została współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014– 2020. Koszt zadania to ok 670 000,00 zł. części inwestycyjno- budowlanej natomiast koszt wyposażenia i promocji wyniósł około 390 000 zł. Czas realizacji to dwa lata, rozpoczęcie nastąpiło w roku 2020, zaś zakończenie w roku 2021.

- "Stworzone centrum będzie służyło ochronie rodzimych gatunków pszczół i roślin miododajnych w związku z tym został zakupiony odpowiedni sprzęt i wyposażenie centrum – mówi Janusz Siano, wicestarosta Prudnicki. - Podkreślić należy, iż działania z zakresu edukacji przyrodniczej skierowane będą do odbiorców z różnych grup wiekowych, przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Edukacja odbywać się będzie w głównej mierze poprzez zabawę i aktywne uczestnictwo
w zajęciach, co warunkuje charakter planowanych do zakupu pomocy dydaktycznych."

Janusz Siano, wicestarosta Prudnicki

Nacisk na aspekt edukacyjny projektu ma swoje głębokie uzasadnienie przede wszystkim w założeniu długofalowego efektu po jego realizacji, wywołanego pełną wiedzą i świadomością ogromnej odpowiedzialności człowieka za środowisko przyrodnicze. Zaproponowane elementy wyposażenia mają na celu w bardzo ciekawy i efektywny sposób wzmocnić proces kształcenia społeczeństwa, od najmłodszych lat, w temacie kluczowej roli pszczół w życiu człowieka oraz ich pożytecznego oddziaływania na rozwój niektórych gałęzi przemysłu. Wykonane centrum edukacyjne wzbogacone innowacyjnymi środkami dydaktycznymi ma również na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za otaczające środowisko przyrodnicze. Inspiracją powstania tej koncepcji jest Interaktywne Centrum Pszczelarstwa „Apilandia” z Kleczy Dolnej. Jest to jedyne tego typu centrum funkcjonujące w Polsce poświęcone tematyce pszczelarstwa. Intencją wnioskodawcy było zaimplementowanie niektórych rozwiązań i elementów wyposażenia „Apilandii” na potrzeby projektu i utworzenie podobnego centrum w Prudniku. Jeżeli założymy, że pełna wiedza i zrozumienie procesów zachodzących w przyrodzie mają bezpośredni wpływ na działania człowieka skierowane na ochronę tej przyrody, to wzmocnienie części edukacyjnej poprzez zakupione środki dydaktyczne jako wyposażenia interaktywnego centrum edukacyjnego ma nie tylko związek z ochroną bioróżnorodności przyrodniczej ale jest wręcz niezbędne do realizacji założonego celu projektowego.

Takie podejście do tematu ochrony różnorodności przyrodniczej wykreowało prezentowaną koncepcję utworzenia innowacyjnego i nowoczesnego centrum edukacyjnego wyposażonego w interaktywne środki przekazu, których głównym celem jest wzbudzenie ciekawości
i zainteresowania tematyką ochrony pszczół u wszystkich zwiedzających.


 

Prudnik

Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym