Stary most jak nowy

Most im. Józefa Piłsudskiego to obiekt od lat wpisujący się w panoramę Torunia. Z uwagi na swój wiek – 110 lat – posiada charakter historyczny i jest częściowo zlokalizowany na terenie ochrony konserwatorskiej. Obiekt składa się z ośmiu wolnopodpartych przęseł, o łącznej długości 898 m.

Główną konstrukcję nośną stanowią stalowe dźwigary kratowe. Przęsła krótsze mają kształt prostokątny, a przęsła dłuższe mają górny pas kratownicy w kształcie paraboli. Szerokość całkowita mostu przed modernizacją wynosiła 16,26m, po modernizacji 20,92 m z miejscowymi poszerzeniami na tarasach widokowych. Jezdnia, o szerokości 9,6m, składa się z trzech pasów ruchu w układzie 2+1.

Podpisanie umowy na realizację remontu mostu przez konsorcjum firm Intop Warszawa (lider) i Euro-Darmal (konsorcjant) odbyło się 24. marca 2020r. Pierwsze prace rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku, a inwestycja zakończona została dwa lata później – 30. kwietnia 2022. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 132 mln zł. Na realizacje inwestycji udało się pozyskać środki zewnętrzne

Remont mostu miał przede wszystkim podnieść walory użytkowe obiektu. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów oddane zostały ciągi pieszo rowerowe, których szerokość w wyniku modernizacji została zwiększona z 2,0m do 4,0m. Poszerzenie wykonano poprzez wydłużenie wsporników stalowych oraz zastosowanie – zamiast tradycyjnej płyty żelbetowej – nowoczesnych, bardzo wytrzymałych a jednocześnie lekkich, paneli kompozytowych mówi dr Krzysztof Wąchalski, projektant przebudowy mostu drogowego. Wbudowano ponad 7 200 mkw. takich paneli. Na chodnikach, w miejscach ze szczególnie urokliwym widokiem na zabytkowe stare miasto, zostały dla spacerowiczów przewidziane tarasy widokowe – będące dogodnym i bezpiecznym miejscem do przystanięcia i wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Modernizacji został poddany również pomost w rejonie jezdni. Po usunięciu starej nawierzchni bitumicznej wraz ze skorodowaną, górną warstwą płyty betonowej, wykonano kilkucentymetrową refprofilację płyty pomostu, nadając jej odpowiedni przekrój poprzeczny, zapewniający prawidłowe odprowadzenie wody opadowej. Ułożono nową, szczelną izolację w technologii natryskowej oraz dwie warstwy nawierzchni z asfaltu lanego, który charakteryzuje się doskonałą trwałością. Do ułożenia nawierzchni wyprodukowano ponad 1 500 ton mieszanki mineralno-asfaltowej. Wymieniono także urządzenia dylatacyjne na wszystkich podporach, co zapewni kierowcom komfortowy i płynny przejazd na całej długości płyty pomostowej. Na podporach pośrednich zastosowano dylatacje modułowe o konstrukcji rusztowej MAURER, a na przyczółkach bitumiczne przekrycia dylatacyjne.

Na walory estetyczne obiektu wpłynęło również odrestaurowanie schodów granitowych w rejonie przyczółka północnego, oczyszczenie i naprawa filarów, a także nocna iluminacja mostu, eksponująca kształt konstrukcji.

Warto również wymienić elementy wyposażenia mostu, które podlegały modernizacji – remont przewidywał wymianę kolektora na całej długości obiektu, odrestaurowanie balustrad zewnętrznych o charakterze zabytkowym, wymianę barier drogowych zapewniających bezpieczeństwo ruchu na jezdni, montaż korytek odwodnieniowych gwarantujących odpowiednie odprowadzenie wód opadowych z ciągów pieszo-rowerowych oraz montaż paneli przeciwrozbryzgowych, ochraniających elementy konstrukcyjne przed zabrudzeniami.

Trzeba wspomnieć również o robotach polegających na wzmocnieniu wału przeciwpowodziowego w okolicy mostu, poprzez wykonanie palisady przeciwfiltracyjnej z kolumn z cementogruntu. Prace te stanowią element osobnej inwestycji umocnienia wału i miały za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Kontrakt, trwający 2 lata, był wyzwaniem technologicznym oraz logistycznym. Przez cały czas trwania inwestycji, rynek zmagał się ze skutkami ogólnoświatowej pandemii Covid-19, takimi jak opóźnienia w dostawach materiałów, brak dostępności surowców czy znaczne podwyżki cen. Dodatkowym utrudnieniem dla realizacji było prowadzenie robót przy utrzymaniu ruchu w obu kierunkach. Priorytetem wykonawcy było terminowe zakończenie prac, przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom mostu oraz pracownikom.

Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

"Most stał się również przyjaźniejszy dla osób z ograniczoną sprawnością, rodzin z dziećmi oraz rowerzystów – na przyczółku południowym wykonano pochylnię, zapewniającą dojście do Zamku Dybowskiego, a także oddano do dyspozycji mieszkańców dwie windy, umożliwiające dostanie się na most z poziomu bulwaru nad Wisłą. Do wykonania żelbetowej pochylni wylano prawie 150 m szesc. betonu i ułożono niemal 20 ton."

Edward Głaz, Prezes Zarządu INTOP Warszawa

"Do jednej z najważniejszych robót, które zostały wykonane podczas inwestycji zaliczyć można całkowitą wymianę powłoki antykorozyjnej. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby – pomalowano 86 673,88 mkw. konstrukcji stalowej, zużywając przy tym 77 388 kg farby oraz wykorzystując 29 tirów elementów rusztowań. Prace antykorozyjne nie tylko zapewnią dłuższą żywotność konstrukcji, ale również wpłynęły pozytywnie na estetykę mostu. Konstrukcji został przywrócony pierwotny, historyczny kolor, a jednorodna barwa powoduje, że obiekt doskonale wpisuje się w panoramę zabytkowego starego miasta."

Michał Zaleski, Prezydent Torunia

"Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał na początku lat 30. XX wieku i do roku 2013 był jedynym mostem drogowym w Toruniu. Ostatnie – bieżące prace naprawcze – prowadzone były w latach 2002-2004. Biorąc pod uwagę stan obiektu i natężenie ruchu, przeprowadzenie jego rozbudowy, a przy tym modernizacji, renowacji i konserwacji było zatem koniecznością. Śmiało można powiedzieć, że mamy stary most jak nowy! Przykładem może być poszerzenie po obu stronach ciągów pieszo-rowerowych z 2 metrów do 4,2 metra. Przy nich utworzone zostały trzy punkty widokowe, z których można podziwiać panoramę unikalnej toruńskiej starówki wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jak i lewy brzeg Wisły z ruinami Zamku Dybowskiego. W ramach inwestycji zadbano o skomunikowanie obiektu z Bulwarem Filadelfijskim, Kępą Bazarową, Zamkiem Dybowskim i miejską plażą - powstały schody na Kępę Bazarową i plażę miejską oraz nowe zejście na Bulwar Filadelfijski wyposażone w windy dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Dodatkowo od strony placu Armii Krajowej powstała pochylnia dla rowerzystów, rodzin z małymi dziećmi i osób poruszających się na wózkach. Zarówno mieszkańców, jak i turystów zachwycają nowa iluminacja i oświetlenie. To ostatnie zostało dostosowane do historycznego charakteru mostu i jest spójne z tym, które zostało zamontowane na sąsiednim placu Rapackiego. Oczywiście wykonano naprawy istniejącej płyty pomostu oraz wymieniono uszkodzone elementy konstrukcji stalowej pomostu. Obiekt zyskał nowe kapy chodnikowe, nawierzchnię jezdni i chodników, bariery drogowe i odwodnienie. Cała konstrukcja stalowa została zabezpieczona antykorozyjnie. Zakres wykonanych przez konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i EURO-DARMAL Sp. z o.o. prac, których koszt wyniósł 132 mln zł sprawia, że kierowcy oraz rowerzyści i piesi zyskali bezpieczną, wysokiej jakości przeprawę przez Wisłę."

Marcin Dukała, Wiceprezes Zarządu Euro-Darmal Sp. z o.o.

"Nasza część pracy na moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu polegała na kompleksowym wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Największym wyzwaniem inwestycji było jej zaplanowanie w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców miasta - miała trwać przecież dwa lata. Pierwotnie planowano organizację mostu tymczasowego przez Wisłę – koncepcja ta nie doszła jednak do skutku i zastąpiona została rozwiązaniem na początku uważanym za niemożliwe - realizacją pod stałym ruchem na obiekcie w ciągu dla pojazdów i pieszych. Most w Toruniu to pierwszy obiekt w Polsce, na którym, przy tak znacznym natężeniu ruchu, odważono się na tak szeroki zakres prac antykorozyjnych. Osobiście lubię takie wyzwania, ponieważ potwierdzają, że niemożliwe staje się możliwe o ile posiada się chęci i wykwalifikowany Zespół."

 

Toruń

Most im. Józefa Piłsudskiego