TUREK W służbie mieszkańców i środowiska

Zakończyły się prace przy realizacji projektu pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek”.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” dofinasowany z funduszy europejskich to z pewnością jedna z największych inwestycji w historii Turku. Na to przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku na przestrzeni ostatnich trzech lat z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pozyskało 45.342.325,02 zł. Pozostałe pieniądze pochodziły z pożyczki z NFOŚiGW oraz środków własnych Spółki. Ostateczna wartość projektu wynosi 90.557.905,40 zł.
W połowie 2019 r. zawarta została umowa z wybranym w przetargu wykonawcą inwestycji, tj. konsorcjum: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Bielska-Białej jako lider, oraz partnerzy: Energopol Trade Opole Sp. z o.o. z Opola i PPHU SADEKO Mirosław Nowak z Poddębic. Firma najpierw musiała uzyskać wszelkie pozwolenia związane z modernizacją oczyszczalni i budową kanalizacji, po czym przystąpiła do prac.
Najszybciej sfinalizowane zostały roboty przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków i dużego odcinka sieci wodociągowej w rejonie osiedla Leśna w Turku. Natomiast prace prowadzone w oczyszczalni były o wiele bardziej skomplikowane. Dodatkowo olbrzymim wyzwaniem było nieprzerywanie działania oczyszczalni i nieprzerwany odbiór ścieków od mieszkańców Turku w trakcie prowadzonych prac. Udało się to bez żadnych komplikacji.
W czasie trwania projektu w oczyszczalni ścieków wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych zostało ponad 50 różnych obiektów. Mowa m.in o pompowni głównej, komorach pomiarowych, komorach rozdziału, komorze odgazowania, budynku krat, stacjach dmuchaw, pompowni osadów, wiacie higienizacji biologicznej osadów, zbiorniku wód technologicznych i odcieków, budynku laboratorium, magazynie paliw i surowców. Oczyszczalnia została rozbudowana o obiekty i urządzenia przygotowujące przeróbkę osadów wstępnych, nadmiernych i dowożonych, oraz przygotowanie osadów do przyrodniczego wykorzystania w rolnictwie, jako środek poprawiający jakość gleby. W wielu z wymienionych obiektów zamontowane zostały nowe urządzenia technologiczne. To instalacje nowoczesne i ergonomiczne, dzięki którym technologia oczyszczania została dostosowana do zmieniającej się na przestrzeni lat jakości ścieków, tj. o większym stężeniu zanieczyszczeń. Ponadto oczyszczalnia teraz częściowo zasilana jest z własnej instalacji fotowoltaicznej, wybudowanej w ramach projektu.
W efekcie modernizacji oczyszczalnia ścieków w Turku, chociaż powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ogóle nie przypomina pierwotnej instalacji. Zmodernizowane obiekty oraz zamontowane nowoczesne i bardziej wydajne urządzenia sprawiły, że proces oczyszczania ścieków zużywa mniej energii, zaś sama technologia oczyszczania ścieków została dostosowana do ich zmieniającej się struktury.
Ponadto powstający w wyniku oczyszczania osad przerabiany jest na kompost, czyli organiczny środek poprawiający właściwości gleby w uprawach polowych roślin rolniczych i ozdobnych, w rekultywacji gruntów zdegradowanych i do zakładania trawników. Kompost już można kupować w PGKiM Sp. z o.o.
Co ważne, dzięki modernizacji oczyszczalni osiągnięty został zakładany efekt ekologiczny, to oznacza, że do środowiska wraca woda bez zanieczyszczeń, mogących wpłynąć na jakość środowiska.
Po modernizacji oczyszczalnia spełnia wyższe normy oczyszczania ścieków i jest bardziej przyjazna dla środowiska.
 

Wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Turku pozwoliło uzyskać oczyszczalnię o najwyższej efektywności ekologicznej oraz innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązaniach technicznych.
Oczyszczalnia ścieków w Turku o przepustowości 15.750 m3/d, obciążeniu RLM=110 250 jest jedną z większych oczyszczalni w Wielkopolsce i stanowi centralną oczyszczalnię ścieków w Gminie Turek. Ma duże możliwości oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania osadów ściekowych, gdzie małe oczyszczalnie gminne z terenie powiatu tureckiego mogą dostarczać swoje osady ściekowe do unieszkodliwiania. Dla kosztownych modernizacji oraz coraz droższej eksploatacji małych oczyszczalni gminnych, oczyszczalnia w Turku stanowi doskonałą alternatywę, gdzie nad codzienną eksploatacją czuwa wykwalifikowana kadra oraz specjalistyczne Laboratorium.
Wykonanie gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków było dużym wyzwaniem dla władz Miasta oraz Spółki PGKiM w Turku bezpośrednio zarządzającej gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną. Można dziś z dumą powiedzieć, że zrealizowana modernizacja oczyszczalni ścieków  jest wizytówką Turku i będzie dobrze służyć środowisku i przyszłym pokoleniom.
Zestawione poniżej parametry oczyszczalni świadczą o jej zaawansowanych, energooszczędnych rozwiązaniach technologicznych i innowacyjności:
  • Wielokomorowy osadnik wstępny z zaawansowanym systemem odprowadzania osadów wstępnych połączony z automatycznym węzłem odprowadzania i recyrkulacji osadów.
  • Reaktor biologiczny z automatyczną regulacją redukcji azotu, usuwania osadów nadmiernych,   z komorą zmiennych funkcji i zaawansowanymi układami pomiarowymi on-line.
  • System napowietrzania o niskiej energochłonności wyposażony w energooszczędne dmuchawy śrubowe i drobnopęcherzykowe dyfuzory sterowany w oparciu o stężenie azotu amonowego – redukcja zużycia energii w porównaniu z systemem przed modernizacją ponad 30%.
  • Węzeł rozdziału osadów z zaawansowanym systemem pomiarowym umożliwiający automatyczne utrzymanie wymaganego stężenia osadu w reaktorze biologicznym.
  • Automatyczna stacja odbioru osadów nadmiernych z innych oczyszczalni oraz z oczyszczalni przydomowych wyposażona w system monitoringu skojarzony z Bazą Danych Odpadowych (BDO).
I: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Turku
W: / P: Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Bielsko-Biała
Energopol Trade Opole Sp. z o.o.
P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak Poddębice
 

Turek

Oczyszczalni ścieków