ZABRZE Dla przyszłych pokoleń

Przedmiotem inwestycji zrealizowanej w Zabrzu była rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, budowa podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo – ekspozycyjne oraz budowa garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową, w ramach zadania pn: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”.
Na terenie inwestycji wybudowano podziemną kondygnację zawierającą pomieszczenia magazynowo - ekspozycyjne oraz garaż podziemny wraz z rampą zjazdową. W części stanowiącej dziedziniec istniejącego budynku wybudowano pomieszczenie ekspozycyjno-magazynowe przekryte na poziomie parteru tarasem, dostępnym dla użytkowników budynku. Na pozostałej części wykonano garaż podziemny, nad którym zlokalizowano zewnętrzne miejsca parkingowe.
Wpisany do rejestru zabytków obiekt dostosowano do nowego programu funkcjonalnego wynikającego z aktualnych potrzeb muzeum oraz do obecnych przepisów prawa i wymogów sanitarnych, bhp i p.poż.
Dla planowanej inwestycji opracowano program prac konserwatorskich. Wszystkie prace prowadzono zgodnie z tym programem. W ramach inwestycji odrestaurowano m.in. ponad stuletnią salę witrażową w polichromowanymi stropami, konserwacji poddano witraże, renowacji poddano parkiety i umeblowanie.
Celem inwestycji była konserwacja ratunkowa zabytkowego dziedzictwa przemysłowego śląska w celu ponownego udostępnienia go dla przyszłych pokoleń oraz stworzenia nowych, atrakcyjnych przestrzeni dla działań muzeum, w tym działań kulturalnych i społecznych. Inwestycja miała na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich. Realizacja zadania powstrzymała proces destrukcji zabytku oraz ukazała wszystkie walory historycznej formy. Po realizacji prac i aktualizacji programu funkcjonalnego budynek pełni wielorakie funkcje społeczne, muzealne, kulturalne i naukowe.
Główne cele osiągnięte wskutek przeprowadzonych działań to:
- poprawa stanu technicznego zabytku;
- poprawa jakości i estetyki zdegradowanych przestrzeni miejskich;
- zwiększenie przestrzeni umożliwiającej prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej;
- przywracanie pamięci, tradycji i kultury przesądzającej o unikatowości regionu, a tym samym budowanie tożsamości w oparciu o tę kulturę, zwiększenie liczby osób zainteresowanych udziałem w działalności kulturalnej, aktywnym jej poznawaniem i twórczą interpretacją;
- poprawa warunków prowadzenia działalności naukowo-badawczej w tematyce związanej z dziedzictwem kultury poprzemysłowej górnego śląska, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym.

I: Miasto Zabrze
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
W: Pracownia Konserwatorska ART-RENO Zabrze
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI
Stanisław i Józef Cechini Sp.j. Krynica Zdrój
P: Kontrapunkt V-projekt Kraków