ŚWIEBODZIN Inwestycje strategiczne

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w ostatnich dwóch latach zrealizował inwestycje mające charakter modernizacji oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycje zrealizowano w ramach otrzymanego wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Pierwszą inwestycję pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo - kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o." zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii. Natomiast drugą inwestycję pn. "Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie" zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.4 Kogeneracja.
W ramach projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo - kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o." wybudowano pięć instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do ZWKiUK Sp. z o.o. tj.:
- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Hydroforni na osiedlu Łużyckim w Świebodzinie o mocy 10,88 kW,
- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na ulicy Młyńskiej w Świebodzinie o mocy 162,085 kW,
- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody I na ulicy Wodociągowej w Świebodzinie o mocy 199,815 kW,
- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody II na ulicy Zachodniej w Świebodzinie o mocy 39,78 kW,
- instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowie o mocy 25,5 kW.
Najbardziej kluczową inwestycją w ramach powyższego projektu było zadanie związane z budową instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Oczyszczalni Ścieków z uwagi na energochłonny charakter tego obiektu. Roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej na tym obiekcie wynosi ok. 2 200 MWh energii elektrycznej, a instalacja fotowoltaiczna zapewni ok. 155 MWh energii elektryczne rocznie, co stanowi blisko 7% rocznego zapotrzebowania na energię. Nadmieniamy, że Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. poczynił dalsze kroki w kierunku rozbudowy instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków - o budowę kolejnej instalacji o mocy 199,815 kW. Aktualnie jest na etapie oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej.
Koszt inwestycji związanej z budową instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków to 504 229,16 zł netto (620 201,87 zł brutto), z czego wartość dofinansowania 422 811,38 zł. Zadanie zostało zakończone i finalnie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 8 grudnia 2021 roku.

Drugą, jakże kluczową inwestycją dla Spółki był projekt pn. "Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie", który został zrealizowany również na obiekcie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. W ramach projektu zaprojektowano i wybudowano instalację kogeneracyjną o mocy 106 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja kogeneracyjna pozwoli na wyprodukowanie z biogazu (powstającego w procesie fermentacji metanowej w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej) energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby obiektu Oczyszczalni Ścieków. Przewidywana ilość wyprodukowanej energii elektrycznej to blisko 845 MWh energii elektrycznej rocznie, która pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni w wysokości ok. 38%, co w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwoli na pokrycie zużycia energii elektrycznej z własnych źródeł na poziomie ok. 45%. W ramach projektu związanego z budową instalacji kogeneracyjnej udało się rozszerzyć jego zakres o budowę nowego zbiornika do magazynowania biogazu oraz wymianę pompy na nową pompę mieszającą osad w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej. Drugi zbiornik do magazynowania biogazu pozwoli na zmagazynowanie większej ilości biogazu, celem jego wykorzystania w instalacji kogeneracyjnej, a tym samym pozwoli na zwiększenie możliwości produkcyjnych energii elektrycznej oraz cieplnej. Natomiast pompa mieszająca osad w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej pozwoli na zwiększenie częstotliwości mieszania osadu w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej, co przyczyni się do polepszenia procesu fermentacji metanowej, dzięki czemu produkcja biogazu będzie wyższa. Nową pompę zainstalowano o niższej mocy tj. 30 kW (zmiana z 37 kW), co pozwoli również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Koszt inwestycji związanej z budową instalacji kogeneracyjnej to 1 939 850,00 zł netto (2 386 015,50 zł brutto), z czego wartość dofinansowania to 1 004 400,00 zł. Zadanie zostało zakończone i finalnie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 31 października 2022 roku.
Koszt zadania związanego z budową zbiornika do magazynowania biogazu to 710 300,00 zł netto (873 669,00 zł brutto), z czego wartość dofinansowania to 360 252,81 zł. Zadanie zostało zakończone i finalnie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 15 grudnia 2022 roku.
Natomiast koszt związany z dostawą wraz z montażem i podłączeniem pompy mieszającej osad w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej to 107 000,00 zł netto (131 610,00 zł brutto), a wartość dofinansowania 52 565,79 zł. Zadanie zostało zakończone i finalnie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego prac w dniu 8 grudnia 2022 roku.
Jako Zakład dążymy do modelu Oczyszczalni Ścieków w kierunku samowystarczalności energetycznej. W najbliższej przyszłości planujemy kolejne działania, które przybliżą nas do celu, jakim jest samowystarczalność energetyczna.

INWESTOR: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Świebodzin
WYKONAWCY:
TEDOM Poland Sp. z o.o. Katowice
P.H.U. HYDROPOL Agnieszka Woźniak Pleszew
Centrum Elektroniki Stosowanej "CES" Podłęże
Eko-Solar Sp. z o.o. Namysłów

Autorzy Projektów
Instalacja kogeneracyjna:
mgr inż. Bartosz Mrówka – projektant branża konstrukcyjna
mgr inż. Jan Jasicka – projektant/sprawdzający branża konstrukcyjna
mgr inż. Marek Potok – projektant branża technologiczno – sanitarna
mgr inż. Paweł Muzyk – projektant/sprawdzający branża technologiczno – sanitarna
mgr inż. Marcin Piekarski – projektant branża elektryczna
mgr inż. Ewelina Prusaczyk – asystent projektanta branża elektryczna

Instalacja fotowoltaiczna:
inż. Stanisław Osiński – projektant branża elektryczna
mgr inż. Jan Adarczyn – sprawdzający branża elektryczna
mgr inż. Tomasz Chruściak – projektant branża konstrukcyjna
mgr inż. Mariusz Warszawa – projektant branża elektryczna
mgr inż. Jerzy Anioł – sprawdzający branża instalacyjno – inżynieryjna
Władysław Hołysz – projektant branży konstrukcyjnej

Zbiornik biogazu
mgr inż. Lech Kuroczycki – projektant branży sanitarnej
mgr inż. Leszek Tustanowski - asystent projektanta branża sanitarna
mgr inż. Krszytof Nawosjki – projektant branża konstrukcyjna
inż. Konstanty Rompalski – projektant branża elektryczna
 

Inwestycje strategiczne

Świebodzin