Nowa przeprawa przez rzekę

WĘGLEWICE. Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie wieruszowskim w miejscowości Węglewice w ciągu drogi powiatowej nr 4713E. Most stanowi przeprawę przez rzekę Struga Węglewska będącą prawobrzeżnym dopływem rzeki Prosny. Droga powiatowa nr 4713 E ma znaczenie ponadlokalne, łączy powiat wieruszowski poprzez drogę 5587P z powiatem ostrzeszowskim (województwo wielkopolskie). Ponadto droga nr 4713 E poprzez drogę gminną nr 118 324 E oraz drogę powiatową nr 4706 E łączy się z węzłem drogi ekspresowej S8, stanowiąc najkrótsze i najdogodniejsze połączenie z siecią TENT.
Obiekt umożliwia mieszkańcom gminy Galewice (w szczególności ulicy Kopernika w Węglewicach) przekraczać w sposób bezpieczny koryto rzeki Struga Węglewska. Stanowi dojazd do cmentarza parafialnego i kościoła św. Trójcy w Węglewicach.
Wykonano most z prefabrykatów T21 o rozpiętości teoretycznej 20,20 m, jednoprzęsłowy z przyczółkami żelbetowymi, monolitycznymi o schemacie swobodnie podpartym. Siły z przęsła na podpory przekazywane są poprzez łożyska (6 szt. na podporę). Wykonano również płyty przejściowe za obiektem o długości 4 m. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,0 m, ciągu pieszo-rowerowy 3,0 m, chodnika 1,4 m. 
Wykonano przyczółki masywne zagłębione w nasypie, posadowione bezpośrednio wraz z zabezpieczeniem wykopu ściankami szczelnymi traconymi wokół ław fundamentowych. Hydroizolacja zrobiona została z papy termozgrzewalnej mostowej. Wody z mostu odprowadzane są za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych oraz wpustów usytuowanych po obu stronach obiektu. Następnie wody odprowadzane są kolektorem oraz rurą spustową, gdzie trafiają do rzeki Struga Węglewska. Spadki poprzeczne nawierzchni na moście wynoszą 2%, natomiast najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią osie odwodnienia. Dla obiektu i ścian oporowych umieszczono znaki wysokościowe. Dodatkowo w rejonie obiektu wykonano stały znak wysokościowy dowiązany do niwelacji państwowej. Pozostałe znaki wysokościowe powiązane są ze znakiem stałym. Po wschodniej stronie w kierunku Wieruszowa wykonano 2 szt. schodów skarpowych. Zastosowano stalowe barieroporęcze. Nawierzchnia jezdni obiektu mostowego została wykonana z nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo wykonano umocnienie dna koryta rzeki oraz jej skarp na odcinku 20 m poniżej mostu, pod mostem oraz 20 m powyżej mostu,
Po wykonaniu zamierzonych prac most uzyskał parametry stanowiące o I klasie obciążenia (według normy PN-EN 1991-2).
Dla poprawy parametrów konstrukcyjnych oraz bezpieczeństwa dojazdu do mostu, przedmiotowe zadanie obejmowało również przebudowę dojazdów do mostu na długości 17,4 m i 20,9 m.
 

Stefan Pietras, Starosta Wieruszowski
 
"Most w miejscowości Węglewice stanowi przeprawę przez rzeką Strugę Węglewską. Jest usytuowany w ciągu drogi powiatowej 4713E stanowiącej główny trakt komunikacyjny  od Wieruszowa (w tym od węzła z trasą S8) do granic województwa wielkopolskiego.
Istniejący przed przebudową most posiadał już wiele uszkodzeń, które zagrażały żywotności konstrukcji nośnej. Ponadto istotnym problemem było ograniczenie jego nośności do 15t.
Ze względów na rozwój gospodarczy wymagający transportu towarów o większej masie zaistniała konieczność podwyższenia dopuszczalnej nośności mostu oraz ze względów bezpieczeństwa stabilizacji jego konstrukcji. Ekspertyza techniczna i ekonomiczna wskazały jednoznacznie na podjęcie decyzji o przebudowie mostu z podniesieniem jego nośności  do „bez ograniczeń”. Założenia te zostały zrealizowane. Przebudowany most został oddany do użytku w grudniu 2023 r.  Inwestycja ta znacząco poprawi warunki dla transportu ciężarowego związanego z prowadzoną na terenie naszego powiatu działalnością gospodarczą oraz będzie dodatkowym impulsem jego rozwoju."
I: 
 Powiat Wieruszowski
W: Berger Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław
P: NOVA-PROJECT Sp. z o.o. Wrocław

 

Węglewice

Nowa przeprawa przez rzekę