U początków Wisły

WISŁA. Przedmiotem inwestycji była rekonstrukcja dwóch budynków, które wchodziły w skład historycznego zespołu wypoczynkowego w Wiśle-Czarnym. Zespół wypoczynkowy został założony przez Habsburgów w II połowie XIX wieku. Kompleks „U początków Wisły” złożony jest z dwóch zabytkowych, drewnianych budynków.
Mniejszy obiekt pełnił kiedyś funkcję mieszkalno-gospodarczą, a większy był częścią zespołu Rezydencji Prezydenta RP „Zameczek”. Oba pochodzą z początku XX wieku W związku z planowaną budową skansenu w 2002 roku budynki uległy rozbiórce. Wobec odstąpienia od ambitnych planów, obiekty przeszły w posiadanie Gminy Wisła, która zachowane elementy składowe budynków przechowywała na terenie Nadleśnictwa Wisła. Stan techniczny poszczególnych elementów był mocno zróżnicowany - od dostatecznego do złego, wymagającego wykonania replik elementów uszkodzonych. i Inwestycja była realizowana w ramach projektu „Śląsk Cieszyński - wspólna historia drewna, żelaza ludzi". Głównym tematem ekspozycji w Habsburskiej osadzie gospodarczej „U początków Wisły" jest historia gospodarcza Wisły na tle historii księstwa cieszyńskiego, w tym w szczególności historia gospodarowania zasobami leśnymi w Wiśle oraz tworzenia przemysłu.
Ogólny zakres robót budowlanych obejmował rekonstrukcję budynku mającego pełnić funkcję obiektu ekspozycyjno-usługowego (rekonstrukcja ze zdeponowanych elementów historycznych) oraz zmianę układu wewnętrznego istniejącego budynku oficyny mieszkalnej wraz z przeprowadzeniem robót wykończeniowych. Ponadto w obu budynkach wykonano roboty instalacyjne, przeprowadzono termoizolację obiektów oraz przeprowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Rekonstrukcja budynków przewidywała pełne odtworzenie ich pierwotnej formy zewnętrznej. Zmianie uległ wewnętrzny układ funkcjonalny, który dostosowano do nowych zadań tj. na potrzeby drewnianego skansenu (przeznaczenie na cele usługowo-ekspozycyjne). W oficynie mieszkalnej wyłączono z użytkowania poddasze, które w obiekcie pierwotnym posiadało funkcje użytkowe.
Podczas realizacji wykonano termomodernizację obiektów przy użyciu płyt wykorzystujących materiały recyklingowe. Zastosowanie płyt Polytech ThermInSide do termoizolacji od wewnątrz zostało poprzedzone wykonaniem analizy cieplno-wilgotnościowej, obejmującej m.in. ocenę możliwości wzrostu wilgotności w przegrodzie. Sprawdzenie możliwości kumulacji wilgoci jest szczególnie istotne w przypadku izolacji ścian wykonanych z drewna. Przy tego typu przegrodach istnieje możliwość szybkiego pogarszania się stanu technicznego obiektu w wyniku korozji biologicznej drewna. Zastosowanie termoizolacji od wewnątrz pozwoliło na ochronę historycznego wyglądu elewacji budynków, a dodatkowe zastosowanie wentylacji mechanicznej ułatwi utrzymanie pożądanego mikroklimatu wewnątrz obiektu. Dodatkowym rozwiązaniem na rzecz działań proekologicznych było zagospodarowanie wody opadowej na terenie działki. Powierzchnię chodników wykonano z nawierzchni mineralno-żywicznej (wodoprzepuszczalnej) oraz zainstalowano dwa zbiorniki o pojemności 15m3 przeznaczone na magazynowanie wody opadowej, która będzie wykorzystywana do podlewania terenów zielonych.


Brunon Kieloch, Prezes Zarządu AKCES BK Sp. z o.o.
 "Jak wiemy, każda realizacja wiąże się z występowaniem problemów natury technicznej, logistycznej i organizacyjnej. W przypadku realizacji ,,Habsburskiej osady gospodarczej w Wiśle", oprócz pokonywania typowych trudności, dodatkowym wyzwaniem było wykonanie rekonstrukcji obiektu w taki sposób, aby spełnić wytyczne projektowe i wymagania konserwatorskie. Ponadto, dążyliśmy do  wykorzystania nowoczesnych rozwiązań ekologicznych. Rekonstrukcja większego budynku przy użyciu  materiału historycznego wymagała od nas dużego wysiłku oraz determinacji w jak najdokładniejszym odtworzeniu elementów uszkodzonych - tak, aby zachować pierwotną estetykę i  zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Zrealizowaliśmy wysoko  postawione wymagania projektowe związane z wkomponowaniem obiektów w architekturę krajobrazu. Uważam, że we współpracy z Inwestorem i biurem projektowym udało się nam zrealizować przyjazne dla odwiedzających i środowiska naturalnego obiekty łączące historię z nowoczesnością."
I: 
Gmina Wisła
W: AKCES BK Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice
P:  EMGIEprojekt Sp. z o.o. Kielce
P: Autorska pracownia architektury StudioAB Bielsko-Biała
P: MALOF Design Agnieszka Krasicka Bażanowice
P: Pracownia architektoniczna s.c. "CAMPO" Krystyna Tokarz, Marian Witkowski Katowice

 

Wisła

Osada