Inwestycja w ochronę środowiska

KONIAKÓW. W związku z bardzo złym stanem technicznym oraz częstymi awariami wynikającymi z wyeksploatowania urządzeń dwóch oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Istebna, tj. oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie oraz oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej, zaszła pilna potrzeba modernizacji wyżej wymienionych obiektów.
Stąd też w 2014 roku Gmina Istebna przystąpiła do prac projektowych dotyczących przebudowy oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie gminy. Obie oczyszczalnie wymagały pilnej interwencji ze względu na zużycie oraz awaryjność istniejących urządzeń i instalacji, a także budowlanych obiektów technologicznych. Proces projektowania był etapem skomplikowanym zwłaszcza w przypadku oczyszczalni Pustki w Koniakowie, gdzie konieczne było uregulowanie spraw własnościowych nieruchomości na terenie oczyszczalni oraz potrzeba wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze. Pomimo napotkanych trudności, prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę zakończyły się w listopadzie 2017 roku.
Jest projekt - co dalej? Skąd wziąć tak duże pieniądze na jego realizację?
Kolejnym krokiem do zrealizowania inwestycji była decyzja o sposobie jej finansowania. W związku z ograniczonym budżetem Gmina Istebna postanowiła pozyskać środki finansowe z funduszy zewnętrznych. W listopadzie 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, dla poddziałania: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT. Projekt obejmował rozbudowę i przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna.
Kwota dofinansowania jaką uzyskano w ramach ww. projektu na rozbudowę oczyszczalni w Istebnej wyniosła: 5 741 419,05 zł.
Ponadto, Gmina Istebna pozyskała dofinansowanie ze środków krajowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości: 1 579 830,20 zł.
Są pieniądze - czas zabrać się do pracy!
Postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawców robót budowlanych zostało przeprowadzone w 2020 roku. Następnie w drugiej połowie roku podpisano umowy na roboty budowlane. Roboty budowalne przy przebudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie zakończono w grudniu 2022 roku.
Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie obejmowała m.in.: prace remontowe związane z przebudową istniejących obiektów budowlanych, demontaż zużytych instalacji i urządzeń, rozbiórkę stalowego reaktora BOS, wymianę i montaż nowych urządzeń mechanicznych i technologicznych, rozbiórkę elementów budowlanych istniejących obiektów, budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych stanowiących niezbędne uzupełnienie istniejącego układu oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych.
Roboty budowlane przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie zakończono pomyślnie w grudniu 2022 roku. Natomiast uroczyste otwarcie oczyszczalni miało miejsce 7 czerwca 2023 roku.
Całkowity koszt związany z przebudową oczyszczalni wyniósł łącznie z wykonanymi robotami dodatkowymi 7 357 492,06 zł.
Efekty – dla ludzi, dla środowiska, dla gospodarki, dla rozwoju!
Badania ścieków jakie prowadzone są na obu oczyszczalniach od momentu zakończenia robót budowlanych, wykazują bardzo dobre wyniki pod względem uzyskanego efektu ekologicznego, dzięki czemu obecnie nie odnotowuje się złych wyników badań, a uzyskane wyniki nie przekraczają dopuszczalnych norm, co więcej stopień zanieczyszczenia ścieków oczyszczonych jest o wiele niższy niż dopuszczalne progi.
Efektami uzyskanymi poprzez przebudowę oczyszczalni na terenie Gminy Istebna są m.in., zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą ścieków komunalnych, oczyszczanie ścieków do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków oraz zwiększenie przepustowości urządzeń/obiektów poddanych modernizacji.
Ponadto, kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy wykazała poprawę warunków pracy zarówno pod względem BHP jak i higieniczno-sanitarnym, poprzez utworzenie pomieszczeń socjalnych przeznaczonych do regeneracji oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb pracowników.
Stawiając na pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców, przez Gminę Istebna sukcesywnie realizowane są projekty wpływające na poprawę warunków ich życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki.
Ponadto wszystkie tego typu działania prowadzone są w sposób zrównoważony z poszanowaniem środowiska naturalnego i w trosce o jego ochronę. Nowoczesne oczyszczalnie ścieków odgrywają niebagatelną rolę jeżeli chodzi o kwestie związane z ekologią i czystością wód, a co za tym idzie bezpieczeństwem mieszkańców oraz zachowaniem bioróżnorodności.


Łucja Michałek-Chudecka, Wójt Gminy Istebna
"Dla Mnie jako gospodarza Gminy Istebna priorytetem jest dbanie o dobro mieszkańców oraz rozwój miejscowości pod względem gospodarczym, infrastrukturalnym, kulturalnym oraz turystycznym i nie tylko. Rozwój ten staram się prowadzić w sposób zrównoważony, z poszanowaniem lokalnej tradycji i kultury. Jednocześnie z dużą uwagą podchodzę do kwestii ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów, bowiem Gmina Istebna położona jest w niezwykle urokliwym miejscu, w otoczeniu gór, lasów, łąk oraz rzek o które należy dbać ze szczególną starannością.
Z tych względów tak istotne jest aby inwestycje prowadzone na terenie Gminy Istebna w jak najmniejszym stopniu ingerowały w naturalne piękno tego miejsca oraz podejmowanie działań ograniczających negatywny wpływ różnych czynników na środowisko.
Jednym z takich przedsięwzięć była modernizacja dwóch oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna, których zadaniem jest poddawanie wszystkich zużytych i zanieczyszczonych wód procesowi oczyszczania, co  zapewnia mieszkańcom dostęp do czystej wody ale jest także najskuteczniejszą formą ochrony wód oraz efektywnym sposobem niwelowania negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko.
Głównym powodem podjęcia decyzji o przystąpieniu do inwestycji była konieczność przebudowy wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie, gdyż istniejące urządzenia mechaniczne stanowiące wyposażenie technologiczne reaktora w części biologicznej oczyszczalni nie spełniały wymagań skutecznego usuwania zanieczyszczeń i bezpieczeństwa sanitarnego. Obiekty te powodowały uciążliwość eksploatacyjną, a ich duża awaryjność stanowiła zagrożenie sanitarne dla odbiornika ścieków oraz otoczenia. W efekcie realizacji inwestycji uzyskano pożądany efekt ekologiczny, Gmina Istebna oraz jej mieszkańcy otrzymali nowoczesną oczyszczalnię, wykorzystującą nowe technologie oczyszczania ścieków. Zwiększyła się przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji a co za tym idzie wzrósł odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków, co z kolei przyczyniło się do poprawy standardu życia. Należy nadmienić, że podczas realizacji zadania napotkano na liczne problemy, a pomysł i procedura ich rozwiązania były skomplikowane. Tym bardziej cieszą rezultaty, przede wszystkim ekologiczne,  jakie udało się uzyskać i które pozytywnie wpływają na rozwój Gminy Istebna oraz warunki życia jej mieszkańców a także na środowisko naturalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o jego ochronę." 

 I: Gmina Istebna
W: Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR Sp. z o.o. Żywiec
P: Twś Projektowanie Janusz Urbanowicz Wrocław
 

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki

Koniaków