Ogólnopolskie Czasopismo Budowlane nr 56

Szanowni Państwo, Drodzy czytelnicy czasopisma ROMDOM
Zgodnie z marcową zapowiedzią w aktualnym numerze publikujemy artykuły o charakterze badawczym, stanowiące wymianę myśli naukowców, projektantów mających chęć dzielenia się analizą poruszanych zagadnień i problemów.
W niniejszym numerze przedstawiamy zagadnienia dotyczące obiektów historycznych, jak również współczesnych. Nadrzędnym celem jest podzielenie się z czytelnikami problematyką zachowania dziedzictwa myśli architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i urbanistycznej. Najcenniejszym sposobem ochrony dorobku jest zachowanie obiektów budowlanych w ich niezmienionym kształcie i funkcji użytkowej, a jeśli nie jest to już możliwe – pokazanie ich w formie muzealnej, tak jak jest to realizowane w Pontiseum, którego początki związane są wydobyciem z dna Wisły fragmentów konstrukcji najstarszych mostów warszawskich zniszczonych podczas działań wojennych, a obecnie uzupełniane o fragmenty współczesnych obiektów mostowych poddawanych pracom remontowym. Obiekty mostowe pełnią niezwykle ważną funkcję użytkową i społeczną. Są konstrukcjami poprawiającymi jakość życia, wpisując się w szeroki kontekst rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Mosty to przykłady prostoty rozwiązań, ale również wyzwań konstrukcyjno-materiałowych i architektonicznych – wpisania się w często zabytkowe obszary historycznych części miast z uwzględnieniem współczesnych restrykcyjnych wymagań w zakresie np. dopuszczalnych przemieszczeń. Te umiejętności konstruktorów oraz architektów stanowią kanwę publikacji poświęconej kładkom Millenium Bridge w Londynie oraz Esperanto w Bydgoszczy.
Badacze poszukują metod i narzędzi, które przyczynią się do zachowania rozwiązań materialnych – obiektów kubaturowych oraz infrastruktury.
Naszym wspólnym zadaniem – autorów publikacji – jest zwrócenie uwagi na zagrożenia obiektów ze względu na ich wartość historyczną, estetyczną i użytkową. Jest to zadanie trudne i wymaga wielu kompromisów godzących zachowanie historycznej tkanki staromiejskiej z bieżącymi potrzebami społeczeństw. To problematyka, nad którą się zastanawiali się wybitni architekci polscy, np. Ignacy Drexler, lwowski urbanista, profesor i dziekan Wydziału Inżynierii Politechniki Lwowskiej, czy Camillo Sitte, austriacki architekt i urbanista. Wyzwaniem współczesności jest rozwój miast w sposób zrównoważony. Analizę wybranych zagadnień rewitalizacji pod kątem ich zgodności z wymaganiami uregulowań prawnych przedstawiamy na przykładzie miasta Białystok.
Nowoczesna myśl inżynierska w zakresie technologii i rozwiązań instalacyjnych oraz materiałowych znajduje zastosowanie w modernizacji i nadaniu drugiego życia starszym, wysłużonym morskim obiektom hydrotechnicznym. Trudne warunki hydrologiczno-atmosferyczne w środowisku morskim powodują przyspieszoną degradację obiektów pracujących w takim stanie eksploatacyjnym. Stąd istotne są metody zabezpieczeń, a także modernizacji, które w sposób skuteczny, trwały, a nade wszystko bezpieczny zapewnią możliwość eksploatacji obiektów i elementów konstrukcji np. pirsów, nabrzeży przystaniowych czy falochronów w długim okresie użytkowania.
Przedstawiona tematyka artykułów łączy troskę o dorobek historycznych osiągnięć myśli architektoniczno-budowlanej z potrzebami wynikającymi ze współczesności, w tym zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, a nade wszystko bezpiecznej eksploatacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury zaprezentowanych publikacji.
Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. inż. Maciej Dutkiewicz, profesor Politechniki Bydgoskiej

Przeglądaj online