dr n. med. Paweł Daszkiewicz, Dyrektor Naczelny Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jak dla większości inwestycji, tak i dla tej, największym wyzwaniem było pozyskanie funduszy na realizację. W przygotowanie projektu oraz pozyskanie środków bardzo mocno zaangażowana była strona społeczna reprezentowana przez Stowarzyszenie Dzieciaki Chojraki – można więc powiedzieć, że motorem napędowym inwestycji stali się często rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi przeszli przez leczenie chorób nowotworowych w naszym Szpitalu.
Ostatecznie udało się pozyskać dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Koszt projektu „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” to ponad 31,6 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 21 mln zł. Wnioskodawcom, a następnie Inwestorem realizującym inwestycję był Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, który po zakończeniu inwestycji przekazał nowe skrzydło budynku w użytkowanie Szpitala.
Na realizację inwestycji przeznaczono grunt przy styku ulicy Szpitalnej i Bukowskiej – dzięki koncepcji przeniesienia oddziałów i poradni do zupełnie nowego skrzydła budynku Szpitala, udało się wykonać wszystkie prace niezależnie od bieżącego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Szpitala, a jednocześnie umożliwiło osiągnięcie wyższych standardów epidemiologicznych i funkcjonalnych niż było by to możliwe poprzez modernizację powierzchni staruch oddziałów.
W toku realizacji inwestycji największym wyzwaniem było  pogodzenie  prac budowlanych wykonywanych na terenie szpitala z jego bieżącym funkcjonowaniem - Szpital cały czas przyjmował i leczył pacjentów. Priorytetem było więc takie planowanie prac, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one  na komfort chorych i pracy personelu Szpitala.
Nowe skrzydło budynku przeznaczone dla onkologii zapewnia realizację wszystkich europejskich standardów opieki nad dzieckiem z choroba nowotworową. Zostało zaprojektowane dla Kliniki Onkologii Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej oraz innych już istniejących jednostek Szpitala powiązanych technologicznie i organizacyjnie z Kliniką. Zostały one częściowo przeorganizowane i przeniesione, ale powstały też nowe elementy infrastruktury i systemu zorientowane na poprawę wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Utworzone zostały warunki do rehabilitacji pacjentów w trakcie i po-leczeniu, warunki do edukacji rodziców, lekarzy i młodzieży, poprawione zostały warunki do prowadzenia dydaktyki, będącej istotną częścią działalności szpitala klinicznego a także poprawie uległy warunki do całodobowego pobytu rodziców przy małych pacjentach i warunki do opieki neonatologicznej.
Dzięki inwestycji znacznej poprawie uległy warunki pobytu pacjentów i ich opiekunów dzięki zapewnieniu większej ilości sal jednoosobowych z miejscem do spania i zapleczem socjalnym dla opiekunów. Sale są klimatyzowane i charakteryzują się  wyższym standardem epidemiologicznym niż Szpital byłby w stanie zapewnić w „starych” oddziałach wybudowanym w latach 60-tych. Dzięki rozbudowie części dziennej (poradnia i oddział dzienny) możliwe jest prowadzenie na większą skalę krótkotrwałej chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, a tym samym ograniczenie liczby hospitalizacji na zamkniętym oddziale stacjonarnym do minimum. Większość codziennych zabiegów w toku terapii onkologicznej sprowadza się do zaledwie kilkugodzinnych podań leków, preparatów krwi lub przeprowadzenia badań laboratoryjnych czy kontrolnych postępu leczenia. Pomieszczenia oddziału dziennego oraz przyległej do nich poradni onkologicznej służą także poprawie wczesnego wykrywania nowotworów i diagnozowania odległych następstw choroby nowotworowej, ponieważ są tu także prowadzone podstawowe badania diagnostyczne dzieci z podejrzeniem choroby rozrostowej i dzieci po zakończonym leczeniu onkologicznym. Takie rozwiązanie przestrzenne zdecydowanie zmniejszy stres dzieci i ich opiekunów nieuchronnie związany z badaniami prowadzonymi na oddziale stacjonarnym.
Nowy budynek onkologii pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów onkologicznych, którzy często z uwagi na prowadzoną terapię mają osłabioną odporność. Dotychczas pacjenci zmuszeni byli do przemieszczania się po budynku głównym Szpitala pomiędzy innymi pacjentami, również pomiędzy pacjentami z chorobami infekcyjnymi. Osobne skrzydło budynku zminimalizowało ilość takich kontaktów. Jednocześnie dzięki połączeniu z budynkiem głównym Szpitala, pacjenci onkologiczni mają zachowany bezkolizyjny dostęp do diagnostyki i bloku operacyjnego Szpitala. Ponadto rozbudowane zostało zaplecze diagnostyczne onkologii – na poziomie – 1 powstały: Pracownia Patomorfologii, Pracownia Immunologii Hematologicznej oraz pomieszczenia apteczne (Pracownia Leku Cytostatycznego) a także dedykowane pacjentom onkologicznym zaplecze rehabilitacyjne.
Dzięki budowie nowego pawilonu dla onkologii Szpital zyskał również powierzchnie, które dotąd zajmowane były przez „stare” oddziały onkologiczne oraz „stary” budynek Poradni Onkologicznej, co pozwala na przebudowę i powiększenie innych oddziałów Szpitala oraz  na powiększenie powierzchni przyszpitalnych poradni specjalistycznych."

całość artykułu dotyczącego inwestcji w Poznaniu - wystarczy kliknąć